Tieto podmienky spracovania osobných údajov a právach dotknutej osoby sú určené pre Používateľov Aplikácie, ktorú prevádzkuje obchodná spoločnosť Greg Hamm services s. r. o., so sídlom: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 47 037 351, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87625/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorí na základe vykonanej Registrácie a odsúhlasení Podmienok uzatvorili zmluvu o podmienkach používania Aplikácie v zmysle Podmienok medzi Prevádzkovateľom a Používateľom /ďalej len „Zmluva“/.  

Prevádzkovateľ Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane https://www.plastiquealto.com/lequipe-philosophiehigh quality replica watcheself bar 5000 cz osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“) informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby:

1) Identifikácia a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

obchodné meno: Greg Hamm services s. r. o.  
so sídlom: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 47 037 351  
registrácia: v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 87625/B
konanie v mene spoločnosti:  Juraj Hamm, konateľ
tel. číslo Prevádzkovateľa: 0918 979 979
e-mail Prevádzkovateľa: juraj.hamm@greghamm.com

2) Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Osoba zodpovedná za projekt: Ľubica Juchová  
Funkcia: senior project manager
tel. číslo: 0918 879 888
e-mail: lubica.juchova@ghp.sk  

Prevádzkovateľ má v súlade s Nariadením a Zákonom OOU povinnosť určiť zodpovednú osobu.  

Osobou poverenou Prevádzkovateľom vedením agendy ochrany osobných údajov je:  
Osoba poverená vedením agendy ochrany osobných údajov:   Eva Reichová
Funkcia:     senior project manager - gdpr        
tel. číslo: 0918 878 771
e-mail: eva.reichova@ghp.sk

3) Účely spracúvania, rozsah spracúvania ako aj právny základ spracúvania osobných údajov dotknutej osoby:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa Aplikácie ako dotknutej osoby za účelom:  

 • vytvorenia a prevádzkovania Užívateľského účtu, prostredníctvom ktorého je Používateľom prístupná Aplikácia a v tejto súvislosti aj na plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou,  
 • za účelom plnenia predzmluvných vzťahov s Používateľom ako dotknutou osobou, ,  a to v rozsahu osobných údajov, ktoré Používateľ poskytol Prevádzkovateľovi pri identifikácii svojej osoby v rámci Registrácie, a to aj v prípade, ak k dokončeniu Registrácie nedošlo, minimálne však v rozsahu osobných údajov,  kontaktných údajov, identifikačných údajov, fotografických záberov, ako aj akýchkoľvek iných údajov, ktoré Používateľ poskytne Prevádzkovateľovi prostredníctvom Aplikácie, na právnom základe, ktorým je v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia plnenie Zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov,  
 • informovania Používateľa o službách Prevádzkovateľa a jeho ďalších podnikateľských aktivitách v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, na právnom základe, ktorým je v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to v rozsahu, pokiaľ nad tieto záujmy neprevažujú práva alebo záujmy dotknutej osoby.  

4) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

5) Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov dotknutej osoby:  

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby vo vyššie uvedenom rozsahu je zmluvnou požiadavkou, pričom bez ich poskytnutia Prevádzkovateľovi nie je možné uzavrieť Zmluvu ani používať Aplikáciu.  

6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 • a) Sprostredkovatelia, ktorí sa na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom podieľajú na plnení povinností Prevádzkovateľa, a to najmä osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi IT služby, účtovné služby, kuriérske služby, ekonomické a iné poradenstvo;
 • b) Osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi právne poradenstvo;
 • c) Poštový podnik a/alebo iná osoba poskytujúca poštové služby alebo vykonávajúca doručovanie;  
 • d) Osoby vykonávajúce kontrolu dodržiavania právnych predpisov a iné orgány verejnej moci, v rozsahu ich zákonných kompetencií.

7) Doba spracúvania osobných údajov:  

V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, a to:  

 • v prípade osobných údajov spracúvaných za účelom plnenia predzmluvných vzťahov a to do doby dokončenia Registrácie, najviac však po dobu 30 dní odo dňa poskytnutia osobných, kontaktných, identifikačných a/alebo akýchkoľvek iných údajov poskytnutých Používateľom Prevádzkovateľovi prostredníctvom Aplikácie, a to aj v prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy,  
 • v prípade osobných údajov spracúvaných za účelom plnenia Zmluvy minimálne počas doby trvania Zmluvy, a to až do zániku všetkých práv a povinností zo Zmluvy vyplývajúcich, ak z osobitných právnych predpisov nevyplýva iná doba spracúvania osobných údajov dotknutej osoby,  
 • v prípade osobných údajov spracúvaných za účelom oprávneného záujmu Prevádzkovateľa po dobu, po ktorú oprávnený záujem Prevádzkovateľa prevažuje nad právami alebo záujmami dotknutej osoby.

8) Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje:  

Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia Zmluvy pochádzajú zo zdroja, ktorým je registračný formulár vyplnení v rámci Registrácie, Zmluva a ďalšie dokumenty a informácie poskytnuté Prevádzkovateľovi zo strany dotknutej osoby alebo s jej súhlasom od tretej osoby, pričom bez poskytnutia týchto osobných údajov dotknutou osobou nie je možné plniť povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky a zo Zmluvy.  

Zároveň si Vás Prevádzkovateľ dovoľuje informovať o Vašich právach ako právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

 • Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:
  a) účele spracúvania osobných údajov,
  b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
  c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
  d) dobe uchovávania osobných údajov,
  e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
  f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
  g) zdroji osobných údajov,
  h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 • Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  
  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak  
  a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
  b)  dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  c)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,  
  d)  osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,  
  e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
  a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak: a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,  b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Odvolanie súhlasu: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu:
  Greg Hamm services s. r. o., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava alebo e-mailovou formou, a to  na rovnakú emailovú adresu ako je uvedená v kontaktných údajoch Prevádzkovateľa.  
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona OOU na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
 • Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie dotknutej osoby.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.